Elektrokola Haibike

Zpětný odběr elektrozařízení s ukončenou životností

Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů - informace pro zákazníky

Zpětný odběr elektrozařízení

S ohledem na znění zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat elektrozařízení k likvidaci. 

Elektrozařízení s ukončenou životností, tedy z našeho sortimentu zejména elektrokola a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru.

Při nákupu nového zboží je také možné stejné elektrozařízení, u nás zejména elektrokola, bezplatně odevzdat na naší prodejně (tj. kus za kus) kdykoli během provozní doby.

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

V systému nakládání s elektrozařízeními a bateriemi má hlavní úlohu spotřebitel. Spotřebitel činí rozhodnutí, jak naloží s nefunkčním elektrozařízením či baterií. Nepotřebná, nefunkční elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, který zajišťují správnou ekologickou likvidaci či recyklaci. 

Nejbližší sběrné dvory pro občany MČ Praha 22 jsou:

SD Bečovská 939 , Praha – Uhříněves, tel.: 731 122 905 

SD Za Zastávkou 3, Praha – Dolní Měcholupy, tel.: 733 164 810

SD Teplárenská 5, Praha – Kyje, tel.: 777 301 201

SD Podnikatelská, Praha – Běchovice, tel.: 602 202 191

SD Zakrytá, Praha – Spořilov, tel.: 731 122 891

SD Chvalkovická 3, Praha - Horní Počernice, tel.: 281 924 959

zdroj: www.praha22.cz

 

Zpětný odběr baterií a akumulátorů


Od našich zákazníků dále provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na naší prodejně, a to kdykoli během provozní doby.  Naším partnerem pro služby spojené se sběrem a recyklací baterií je společnost ECOBAT s.r.o. 

Každá baterie nebo akumulátor by měla být označena symbolem „přeškrtnutá popelnice“, který vyjadřuje, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená. 

Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

 

 

 

Odpadní elektrozařízení musí být odkládána mimo netříděný (směsný) komunální odpad, a je možné je odevzdat na místa k tomu určená. 

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.  Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

Recyklace má smysl, pomozte chránit přírodu a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.