Vrácení a reklamace zboží

Jak reklamovat, vrátit, vyměnit zboží zakoupené v internetovém obchodě BIKEWAY - www.bikeway.cz

Adresa pro zasílání vraceného a reklamovaného zboží, zároveň adresa kamenné prodejny:

 

BIKEWAY.CZ cykloprodejna

Jindřicha Bubeníčka 1598/11, vchod z ul. Ke Kříži

104 00 Praha 22 Uhříněves

tel. 606 292 529 , e-mail: obchod@bikeway.cz

 

 

Výměna, vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit. U nás zakoupené zboží může kupující - spotřebitel vrátit bez udání důvodu během zákonné 14-denní lhůty od data převzetí zboží. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno IČ.

Jako spotřebitel máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Tento nárok vzniká i v případě, že objednávku učiníte v e-shopu a zboží si osobně vyzvednete na naší prodejně. 

Pokud se rozhodnete zboží vrátit, prosím zašlete (přineste) nám nepoškozené, nepoužité zboží na naši adresu.

Prosím vyplňte a přiložte formulář, který je ke stažení níže. Zároveň nás prosím informujte e-mailem na obchod@bikeway.cz.

Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Formulář pro vrácení zboží ke stažení níže:

Příloha 2_Bikeway sro_Formulář pro vrácení zboží 

 

Reklamace a odpovědnost za vady

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

1.a. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

1.b. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

1.c. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

1.d. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

1.e. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

1.f. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

1.g. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1., můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese na adrese Bikeway.cz, Jindřicha Bubeníčka 1598/11, 104 00 Praha 22 Uhříněves, vchod do provozovny z ulice Ke Kříži. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.  

7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

4.a. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo 

4.b na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. 

7.6. Dále máte právo na: 

6.a. přiměřenou slevu z Ceny; nebo 

6.b. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

1.a. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;  

1.b. se vada projeví opakovaně,

1.c. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

1.d. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná. 

7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

1.a. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

1.b. co je obsahem reklamace;

1.c. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

1.d. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My. 

7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží. 

7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

 

Formulář pro reklamaci zboží ke stažení níže:

Příloha 1_ Bikeway sro_Formulář pro reklamaci zboží